fbpx

pravidla účasti

Porota soutěže bude hodnotit především: inovativnost a kreativitu, ergonomii obalu, funkčnost, snadnou manipulaci (obal by měl dokonale fungovat, aby ho snadno otevřel i starší člověk nebo dítě), ekologický aspekt, originalitu, konstrukční nápaditost, kvalitní úroveň prezentace. Soutěžící odevzdá svoji soutěžní práci formou funkčního modelu v měřítku 1:1, tedy práce musí být funkční maketou, pokud je otvírací, musí se dát otevřít.

Model musí být proveden kvalitně, s ohledem na možné reprezentační a výstavní účely.
Obal výrobku hraje v silném konkurenčním prostředí důležitou roli. O atraktivitě a prodejní síle výrobku již nerozhodují pouze jeho vlastnosti a jedinečnost, ale často právě obal, podle nějž se zákazník orientuje. Soutěžní kategorie není omezena existujícími výrobky. Obal by měl přinášet nová řešení, zaujmout vizionářským pojetím.

Soutěžní práce budou přijímány ve dvou skupinách

  1. Studenti vyšších odborných a vysokých škol a designéři do 30 let
  2. Studenti středních škol

použitý materiál

Použitý materiál pro soutěžní práci musí být materiál polygraficky zpracovatelný, typově používaný firmou Model Obaly, především celá škála vlnitých lepenek, hladká a kašírovaná lepenka, jako doplňkový materiál lze použít další materiály. Model Obaly zpracovává i další druhy papírů a lepenek, které lze pro soutěžní práci použít. Podrobný popis materiálů a jejich vlastnosti naleznete zde.

Soutěžící může požádat o bezplatné poskytnutí vlnité lepenky na některé z poboček vyhlašovatele soutěže: v Opavě, Nymburku nebo v Martině na Slovensku. Pro vyzvednutí může kontaktovat paní Vandu Myšákovou na vanda.mysakova@model.cz. Je možnost požádat o 2-vrstvou lepenku, hnědo-hnědou v roli šíře 105 cm, 3-vrstvou a 5-vrstvou lepenku, bílo-hnědou nebo hnědo-hnědou v arších 1,6 x 1,6 m.

registrace

Do soutěže budou přijaty poštou zaslané práce účastníků, kteří se před tím zaregistovali přes online registrační formulář. Přihlašovat se mohou studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol a tvůrci do třiceti let. Soutěžící nepřikládá k práci žádné CD ani portfolio, do hodnocení budou zařazeny pouze obaly.

Soutěžící se registruje do soutěže prostřednictvím online formuláře, který je umístěn na webu soutěže. Zde vyplní údaje o sobě a popis přihlašované práce, který bude k dispozici porotě při hodnocení. Soutěžící obdrží po registraci e-mailem kód, který je nutné uvést přímo na soutěžní práci (co nejelegantnějším způsobem) i na obálku nebo balík, v němž bude práce zaslána, práce budou poté hodnoceny anonymně. Registrační formulář naleznete zde. V případě přihlašování většího množství prací je třeba registrovat každou zvlášť. V případě více autorů je práce registrována pouze jednou, pro jména všech autorů je v registračním formuláři vyhrazen prostor. Registrační online formulář bude uzavřen 15. března 2013 ve 13:00!

zaslání práce

Soutěžní práce se odesílá poštou zabalená tak, aby došla nepoškozená, tedy v přiměřeně veliké krabici nebo obálce, kde je stabilně zajištěná. Soutěžící napíše na obálku nebo balík kód své práce.
Soutěžní práce musejí být podány na poště do 15. března 2013. Práce mohou být předány
také osobně, ale pouze poslední den, tedy 15. března 2013, mezi 14. a 18. hodinou
na adrese GALERIE/CZD, Vojtěšská 3, Praha 1.

Soutěžní práce se zasílá na adresu organizátora soutěže

CZECHDESIGN
K Safině 562,
149 00 Praha 4
Czech Republic

Práce odevzdané pouze formou prezentace na CD nebo v portfoliu jsou z hodnocení vyloučeny. Upozornění pro zahraniční účastníky: Na zásilce by mělo být uvedeno Prohlášení pro celní úřady: Jedná se o předmět zaslaný do mezinárodní soutěže Mladý obal a jeho hodnota pro celní účely je maximálně 10 EUR.

Práce odevzdané pouze formou prezentace na CD nebo v portfoliu jsou z hodnocení vyloučeny.

Náklady na soutěžní práci a na poštovné hradí účastník. Soutěžní práce NEJSOU účastníkům soutěže vráceny a stávají se majetkem vyhlašovatele soutěže, dodatečné vyzvednutí nebude v roce 2013 umožněno. Vybrané práce budou zařazeny do sbírky designu Národního technického Muzea v Praze.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v květnu 2013 v Praze.

právní ujednání

Soutěžící svojí registrací do soutěže stvrzuje, že se seznámil s pravidly soutěže, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. Soutěžící je povinen postupovat při zhotovení soutěžní práce (díla) osobně, samostatně a zdržet se jakýchkoliv zásahů do práv třetích osob, zejména do práv autorských a jiných práv duševního vlastnictví. Do soutěže mohou být přihlášena pouze taková díla, u nichž soutěžící osobně disponuje výkonem uvedených práv. Soutěžící je výslovně srozuměn rovněž s tím, že zaslaná soutěžní práce (chráněné dílo) může být vyhlašovatelem a organizátorem soutěže bez nároku na odměnu užita k účelům výstavním, zpravodajským a propagačním, a to všemi způsoby užití, pro všechny státy světa, bez časového omezení, nebo může být soutěžní práce organizátorem dále postoupena a ke stejným účelům užita třetí osobou. Soutěžící uděluje pro dobu trvání soutěže (do 30. 6. 2013) vyhlašovateli a organizátorovi exkluzivitu při prezentaci soutěžní práce. Tím bere na vědomí, že jakékoliv užití soutěžní práce (díla) soutěžitelem či třetí osobou a rovněž udělení či převod užívacích práv ve prospěch třetí osoby je v době trvání soutěže zakázáno pro rozpor se zájmy vyhlašovatele a organizátora soutěže. V případě, že soutěžní práce (dílo) v rámci hodnocení porotou postoupí do užšího výběru, o čemž bude soutěžící bez zbytečného odkladu informován e-mailem, zavazuje se navíc soutěžící zdržet se užití a převodu práv bez předchozího výslovného souhlasu organizátora i po dobu následujících 4 měsíců (do 31. 10. 2013). Vyhlašovatel má v uvedené lhůtě přednostní právo uzavřít se soutěžícím úplatnou licenční smlouvu ohledně poskytnutí výhradních užívacích práv týkajících se soutěžní práce (díla) ke komerčním účelům. Využije-li vyhlašovatel či organizátor svého přednostního práva a nabídne soutěžícímu uzavření smlouvy za úplatu do 31. 10. 2013, je soutěžící povinen smlouvu uzavřít a práva poskytnout. Naopak v případě, že přednostní právo nebude využito, není jím soutěžící dále vázán. (Tím však nejsou dotčena oprávnění organizátora a vyhlašovatele užít soutěžní práci k účelům výstavním, zpravodajským a propagačním, a to i po skončení soutěže). Pro veškerá pravidla účasti, soutěžních podmínek, smluvních ujednání a užívacích oprávnění je rozhodným právní řád České republiky. Všechny dotčené osoby jsou zavázány postupovat při řešení jakýchkoliv sporů souvisejících se soutěží přednostně smírným jednáním za účasti organizátora soutěže. Rozhodčími orgány příslušnými k řešení případných sporů, které se nepodaří uzavřít smírně s pomocí organizátora, jsou obecné soudy České republiky.
Plné znění soutěžních propozic ke stažení ve formátu pdf najdete zde.